Otevřený dopis Spolku českých novinářů vládě České republiky

Spolek českých novinářů, z. s., je rozhořčen obnovou cenzury v České republice. Nesouhlasí se svévolným umlčením (z vůle úřadů) řady informačních webů a serverů, které dosud nabízely čtenářům a posluchačům alternativu k mediálnímu mainstreamu. »Vypnutím« těchto serverů, jejichž počet se stále navyšuje, je pošlapávána svoboda projevu zaručená Listinou základních práv a svobod. V ní se přímo uvádí: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, cenzura je nepřípustná.

Spolek českých novinářů (SČN) se připojuje ke stanovisku Evropské novinářské federace (European Federation of Journalists, EFJ) z 1. března 2022, jejíž generální tajemník Ricardo Gutiérrez vyjádřil překvapení, že Evropská komise úředně zakázala vysílání ruských sdělovacích prostředků na území EU. To byl prvopočátek cenzurních zásahů Komise, které se přelily i do české mediální scény.

Generální tajemník EFJ Gutiérrez zdůraznil, že »především je třeba mít na paměti, že regulace médií nespadá do pravomoci Evropské unie. Domníváme se, že EU nemá právo udělovat nebo odebírat vysílací licence. To je výlučná pravomoc států. V našich liberálních demokraciích jsou to nezávislí regulátoři, nikdy vláda, kdo smí řídit přidělování licencí. Rozhodnutí EU je naprostým rozchodem s těmito demokratickými zárukami. Poprvé v moderních dějinách zakazují vlády západní Evropy média«.
»Za druhé, úplné uzavření sdělovacího prostředku mi nepřipadá jako nejlepší způsob boje proti dezinformacím nebo propagandě. Tento akt cenzury může mít naprosto kontraproduktivní účinek na občany, kteří sledují zakázaná média. Podle našeho názoru je vždy lepší čelit dezinformacím propagandistických nebo údajně propagandistických médií tím, že se odhalí jejich faktické chyby nebo špatná žurnalistika, projeví se jejich nedostatečná finanční nebo provozní nezávislost, zdůrazní se jejich loajalita k vládním zájmům a jejich ignorace veřejného zájmu.«

Evropská federace novinářů připomíná judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která uvádí, že zákaz sdělovacího prostředku je závažným aktem, který musí být založen na pevných právních důvodech a objektivních prvcích, aby se zabránilo svévoli. »Výzvou pro demokracie je boj proti dezinformacím při zachování svobody projevu,« uvedl Gutiérrez. »Skutečným protilékem proti dezinformacím není zákaz médií, ale podpora živého, pluralitního, profesionálního, etického a životaschopného mediálního ekosystému, zcela nezávislého na těch, kteří jsou u moci,« uvedl předseda EFJ.

S tímto názorem se SČN plně ztotožňuje a odmítá cenzuru v České republice i kdekoli jinde ve světě.

Spolek českých novinářů vyzývá vládu ČR, aby urychleně zjednala nápravu v porušování Ústavy v oblasti cenzury. Dějiny dokazují, že politika cenzury a dalšího omezování občanských práv nakonec vždy obrátí občany proti cenzorům a ti jsou zbaveni moci. Cenzurní kroky současné české vlády odhalují nejen její historické bezvědomí, ale především její neupřímnost vůči občanům a její strach z nich, a to včetně jejích vlastních voličů! Vláda Petra Fialy, jakož i ostatních

cenzurujících států a Evropské unie, takto prezentuje svoji intelektuální slabost a nemorálnost, neschopnost utvářet informovanou a přemýšlivou občanskou společnost, a tudíž prokazuje politickou nezpůsobilost uskutečňovat demokratickou diskusi a správu věcí veřejných.

Nepoctivci a zbabělci jsou ti, kteří to či ono skrývají, falšují, ale marně, protože – pravda vítězí!

Praha 24. března 2022